EduDeal

Digitale gids met meer dan 3000 adressen van bedrijven, nieuws van de overheid en bedrijven, voor uw schoolorganisatie!

Vakantiedata

Schoolvakanties

Om de schoolvakanties te spreiden is Nederland verdeeld in 3 regio’s. De overheid bepaalt wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is in die regio’s. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata. Vanaf het schooljaar 2013-2014 hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs 6 weken zomervakantie. Net zoals basisschoolleerlingen dat hebben.

Aantal vakantiedagen onderwijs

Het aantal dagen dat leerlingen vakantie krijgen, verschilt per schooltype. Ouders en leerlingen moeten zich houden aan de data die de school als vakantiedagen vaststelt. Dit staat in de Leerplichtwet. Ouders kunnen invloed uitoefenen op de data van schoolvakanties via de medezeggenschapsraad.

Vakantie basisonderwijs

In het basisonderwijs zijn geen vakantiedagen vastgelegd. De scholen moeten wel aan de urennorm voldoen: ze moeten ten minste 7.520 uur onderwijs bieden over 8 schooljaren. Dat is gemiddeld 940 uur per leerjaar.

Vakantie voortgezet onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is het maximum aantal vakantiedagen 55. Daarnaast krijgen leerlingen per jaar 12 roostervrije dagen en 4 vrije feestdagen. Dit staat in de nieuwe Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs. De school bepaalt in overleg met de medezeggenschapsraad hoe ze deze vrije dagen inzet.

Vakantie mbo en hoger onderwijs

Voor studenten op het mbo, hbo of de universiteit is niet vastgelegd hoeveel vakantiedagen zij hebben. Ook gelden er geen verplichte data voor de zomervakantie en adviesdata voor de overige vakanties. Dit betekent dat deze scholen zelf de vakanties bepalen. Ze moeten hierbij wel rekening houden met de urennorm voor mbo en de urennorm voor hbo en universiteit.

Verplichte data en adviesdata zomervakanties

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) legt de data voor de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie vast in een ministeriële regeling. Scholen moeten zich aan deze data houden. Alleen in zeer bijzondere situaties kunnen zij hiervan afwijken. Daarvoor moeten scholen toestemming vragen aan de minister van OCW. De minister geeft adviesdata voor de overige vakanties. Van de adviesdata mag de school afwijken zonder toestemming te vragen aan de minister.

Vakantiedagen in schoolgids

Scholen zijn verplicht om leerlingen en hun ouders over de vakantiedata te informeren voordat het schooljaar begint. De meeste scholen doen dit in hun schoolgids. In de schoolgids staan ook de data van de feestdagen waarop de school gesloten is.

Invloed medezeggenschapsraad op schoolvakanties

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op de data van de schoolvakanties. Het schoolbestuur moet de mr informeren over de adviesdata van de vakanties en of de school hiervan afwijkt. De mr mag adviseren bij het vaststellen van de schoolvakanties. Het schoolbestuur mag alleen van dit advies afwijken als het daar sterke argumenten voor heeft.

Vrij buiten schoolvakantie

In sommige gevallen kunnen leerlingen vrijstelling van school krijgen. Bijvoorbeeld als het gezin gaat verhuizen. Of als een van de ouders door zijn werk niet in de schoolvakanties vakantie kan opnemen. In dat geval krijgt de leerling maximaal 10 dagen verlof om met de ouders op vakantie te gaan. Voor het opnemen van verlof buiten de schoolvakanties gelden wel voorwaarden.
 

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2016 - 2017

Soort vakantie Regio Vakantieperiode


¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Herfstvakantie¹ noord 15 oktober t/m 23 oktober 2016
midden 15 oktober t/m 23 oktober 2016
zuid 22 oktober t/m 30 oktober 2016
Kerstvakantie heel Nederland 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie¹ noord 18 februari t/m 26 februari 2017
midden 25 februari t/m 5 maart 2017
zuid 25 februari t/m 5 maart 2017
Meivakantie heel Nederland 22 april t/m 30 april 2017
Zomervakantie noord 22 juli t/m 3 september 2017
midden 8 juli t/m 20 augustus 2017
zuid 15 juli t/m 27 augustus 2017

 

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2017 - 2018

Soort vakantie Regio Vakantieperiode

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.
Herfstvakantie¹ noord 21 oktober t/m 29 oktober 2017
midden 14 oktober t/m 22 oktober 2017
zuid 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie heel Nederland 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie¹ noord 24 februari t/m 4 maart 2018
midden 24 februari t/m 4 maart 2018
zuid 17 februari t/m 25 februari 2018
Meivakantie heel Nederland 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie noord 21 juli t/m 2 september 2018
midden 14 juli t/m 26 augustus 2018
zuid 7 juli t/m 19 augustus 2018


In 2018 valt carnaval (rond 11 februari) buiten de adviesdata voor de voorjaarsvakantie. Scholen kunnen er voor kiezen om de voorjaarsvakantie te vervroegen.

Koningsdag valt in 2018 buiten de vastgestelde week meivakantie.

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. 
 

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2018 - 2019

Soort vakantie Regio Vakantieperiode  


¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Herfstvakantie¹ noord 20 oktober t/m 28 oktober 2018
midden 20 oktober t/m 28 oktober 2018
zuid 13 oktober t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie heel Nederland 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie¹ noord 16 februari t/m 24 februari 2019
midden 23 februari t/m 3 maart 2019
zuid 23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie heel Nederland 27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie noord 13 juli t/m 25 augustus 2019
midden 20 juli t/m 1 september 2019
zuid 6 juli t/m 18 augustus 2019


Normaal valt de meivakantie in week 18 en begint de vroegste zomervakantie in week 28. In 2019 is dit niet haalbaar, omdat de 1e zomervakantie dan pas op 13 juli beginnen. In 2019 is daarom voor week 18 gekozen voor de meivakantie en het begin van de 1e vakantie is dan in week 27.

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden.

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet uw verzoek ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om een gezinsvakantie.
  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner.
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Een verzoek tot vrijstelling heet officieel 'beroep op vrijstelling'.

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8 weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie.

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen

Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schoolleiding meewegen in zijn besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie nodig. Daaruit moet blijken dat het verlof nodig is.

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Vrijstelling van schoolbezoek

Andere voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn:

  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een begrafenis.

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt of er een gegronde reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, of als dit niet met de school is overlegd, zijn de ouders van de leerling strafbaar.
Als een leerling van de basisschool te vaak verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen.

Ongeoorloofd schoolverzuim melden

Wanneer leerlingen in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs ongeoorloofd verzuimen (spijbelen), dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor het primair onderwijs geldt het verzuimloket niet.De schoolleiding maakt een melding, zodra een leerling in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken heeft verzuimd.

Sancties bij spijbelen

Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De rechter kan vervolgens een taakstraf opleggen, of een geldboete tot €3.700.
De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Controle door Rijksoverheid

Onderwijsinstellingen stellen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks op de hoogte van het ongeoorloofd schoolverzuim. Daarnaast geven gemeenten elk jaar aan het ministerie door hoe groot het schoolverzuim was in hun gemeente en hoe ze hiermee zijn omgegaan.